kontakt    úvod
4P - Program pre príťažlivé Podpoľanie

Aktuality

 • Chuť Slovenska 2018

  V dňoch od 11.5. - 12.5.2018 sa koná 3. ročník podujatia Chuť Slovenska 2018 na výstavisku v Trenčíne. Predstavia sa tu výrobcovia a predajcovia tradičných, ale aj novodobých slovenských produktov, ktoré však majú spoločné - miesto pôvodu Slovensko a kvalita.

   

 • Seminár pre malých a mladých farmárov

  Seminár pre malých a mladých farmárov „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 - 2020“

  Termín: 15.02.2017

  Čas: 08.30 – 16:30

  Miesto: Banská Štiavnica, Drieňová 12

  Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

  Pozvánka

  Počet miest je limitovaný, preto je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 13.02.2018, a to:

  1. cez SMS na t. č. 0908 915 504 v tvare: meno a priezvisko, tel. kontakt

  2. cez e-mail: voka@voka.sk v tvare: meno a priezvisko, tel. kontakt

  Program ako aj ďalšie dôležité informácie o stretnutí nájdete v priloženej pozvánke.

  V prípade otázok kontaktujte: voka@voka.sktel: + 421 905 866 698

 • Odbytové stredisko v Podpoľaní

  OZ Podpoľanie pripravuje zriadenie regionálneho odbytového strediska miestnych výrobkov v regióne Podpoľanie. Hlavným cieľom je prispieť k rozvoju regionálnej ekonomiky a napomôcť miestnym poľnohospodárom a pestovateľom predávať svoje výrobky. Ide výlučne o výrobky miestne, teda produkty vypestované/vyprodukované na území Podpoľania (bližšie v časti Územná pôsobnosť Podpoľania).

  Zároveň bude OZ Podpoľanie nápomocné každému, kto bude mať záujem o uvedený predaj výrobkov v miestnom odbytovom stredisku.

   

  Územná pôsobnosť Podpoľania:

  Do Podpoľania patria všetky obce a mestá okresu Detva (Detva, Hriňová, Kriváň, Podkriváň, Korytárky, Klokoč, Stará Huta, Detvianska Huta, Látky, Horný Tisovník, Slatinské Lazy, Vígľašská Huta – Kalinka, Vígľaš, Dúbravy, Stožok) , obec Budiná z okresu Lučenec, obec Hrochoť z okresu Banská Bystrica, obec Očová a Zvolenská Slatina z okresu Zvolen.

   

  V prípade, že máte záujem predávať svoje miestne výrobky alebo viete o niekom, kto by mal záujem môžete kontaktovať mas@podpolanou.sk alebo na t.č. 0904 611 860

 • /leader.jpg

  OZ Podpoľanie sa opäť stalo miestnou akčnou skupinou

  Pôdohospodárska platobná agentúra vydala Rozhodnutie o schválení Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu Miestnej akčnej skupiny dňa 15.11.2017, ktorým  pridelila štatút miestnej akčnej skupiny občianskemu združeniu Podpoľanie, čím schválila stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou a zároveň stanovila maximálnu finančnú alokáciu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na implementáciu schválenej stratégie rozvoja vedeného komunitou v základnej alokácii v celkovej maximálnej výške 1 703 555,00 Eur.

 • /Regionalna_znacka/Dotacie_332017/uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

  Tradícia a chuť Podpoľania II.

  MAS Podpoľanie ako koordinátor značenia miestnych produktov a služieb sa v mesiaci máj uchádzalo o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č.33/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj BBSK.

  Projekt Tradícia a chuť Podpoľania II bol podporený na jeseň 2017 a jeho predmetom bola výroba a tlač propagačných materiálov o držiteľoch značky Regionálny produkt Podpoľanie® ako aj výroba  a tlač informačných novín a doterajšej činnosti Regionálny produkt Podpoľanie®.

  1.)    Informačné noviny Regionálny produkt Podpoľanie® č.4/2017

  -          tvorbu textov a fotodokumentáciu zabezpečila kancelária MAS Podpoľanie

  -          bolo vydaných 8 000 ks do domácností v územnej pôsobnosti MAS Podpoľanie

  -          cieľom bolo šíriť povedomie regionálneho značenia a verejnosti priblížiť dôležitosť tejto exkluzívnej značky, zároveň priblížiť tak informácie o získaní certifikátu potencionálnym žiadateľom

   

  2.)    Brožúrka o certifikovaných producentoch

  -          tvorbu textov a fotodokumentáciu zabezpečila kancelária MAS Podpoľanie

  -          vydaných bolo 550 ks pre účely držiteľov značky, pre účely prezentácie produktov na  rôznych podujatiach, ktorých sa MAS Podpoľanie ako koordinátor značenia miestnych produktov a služieb zúčastňuje

  Schválená dotácia v rámci VZN BBSK č. 33/2017: 2 610 €

  Spolufinancovanie zo zdrojov MAS:  317,80 €

   

  Projekt Tradícia a chuť Podpoľania II. bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

   

  Fotogaléria

 • /Regionalna_znacka/Dotacie_332017/uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

  Podpora BBSK pre certifikované produkty

  Pre držiteľov certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie® vydal BBSK bannery, ktoré budú certifikovaným výrobcom slúžiť ako viditeľné označenie stánkov na  rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach a na označenie predajných miest. Súčasne nám BBSK zabezpečil aj dotlač nálepiek a obojstranných visačiek, ktorými výrobcovia označujú svoje certifikované výrobky a služby.

  Fotogaléria

 • /OZ_FOTO/Informacny_seminar_BB/20171122_133228.jpg

  Informačný seminár pre VSP Banskobystrického kraja

  V dňoch 22.11. a 23.11.2017 sa pracovníčky MAS Podpoľanie Dominika Petrincová a Viera Trokšiar Bystrianska zúčastnili informačného seminára pre VSP Banskobystrického kraja, ktorý v spolupráci s miestnymi akčnými skupinami zorganizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj.

              Program seminára bol bohatý a jeho súčasťou boli aj ukážky dobrej praxe troch regiónov z predchádzajúceho programovacieho obdobia a to MAS Podpoľanie, MAS Zlatá Cesta a MAS Malohont.

              Prvý deň seminára prebiehalo doobeda otvorenie podujatia a predstavenie NSRV SR, RPP RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj na rok 2018  Mgr. Emíliou Jányovou Lopušníkovou. Po predstavení nasledovala diskusia. Napoludnie sa seminár posunul do praktickej časti a účastníci sa presunuli autobusom na Salaš Detvan v Detve, kde pokračovala praktická časť seminára exkurziou po MAS Podpoľanie. Na Salaši bol pre účastníkov exkurzie pripravený obed. Úvodné slovo patrilo riaditeľke a manažérke MAS Podpoľanie Viere Trokšiar Bystrianskej. Po obede nasledoval presun do Turisticko informačného centra v Hriňovej. Budova v ktorej sídli TIC Hriňová bola zrekonštruovaná prostredníctvom prístupu LEADER v predchádzajúcom programovacom období. Nasledovala návšteva ubytovania na súkromí v Chalupe Tri Lipy na Bratkovici. Sprievodné slovo mala starostka obce Detvianska Huta. Po prehliadke ubytovacieho zariadenia, ktoré je zároveň nositeľom certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie® sme navštívili ďalšie ubytovacie zariadenie – Farma pod Melichovou skalou. Toto ubytovacie zariadenie ponúka okrem ubytovacích služieb i predaj mlieka a mliečnych produktov. Účastníci ďalej mohli vidieť Remeselný dvor v Očovej, ktorý ponúka rôzne tvorivé dielne, výučbu ľudového tanca a ľudových remesiel a tiež navštívili Múzeum v starej škole. Budova, v ktorej múzeum sídli bola zrekonštruovaná na centrum vidieckych aktivít prostredníctvom prístupu LEADER. Cieľovou zastávkou bol Masarykov dvor, jeho prehliadka majiteľom, večera, ochutnávka produktov, ktoré sú držiteľom certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie® a ukončenie. Počas celej exkurzie sprevádzali účastníkov a mali sprievodné slovo obidve pracovníčky MAS Podpoľanie.

   

  Druhý deň seminára pokračoval na tému regionálne značenie a regionálne produkty. Ing. Ľudmila Elexová predstavila Systém regionálneho značenia produktov a služieb v prostredí ČR a SR. Následne prebiehala diskusia o už existujúcich systémoch regionálneho značenia a návrhy novovznikajúcich značiek. Po prednáške v poludňajších hodinách nasledoval presun do obce Prenčov, kde pokračovala praktická časť seminára. V obci Prenčov nás privítala na obecnom úrade, ktoré je zároveň aj sídlom MAS Zlatá Cesta starostka obce Mgr. Alena Ciglanová. Starostka obce spolu s manažérkou MAS Zlatá Cesta Jankou Bačíkovou nás previedli obcou. Po prehliadke obce bol v miestnej základnej škole pripravený pre nás obed. Po obede sme spoločne s manažérkou MAS Zlatá Cesta Jankou Bačíkovou navštívili držiteľa Regionálny produkt Hont Mareka Kanaloša, ktorý sa venuje korytárstvu. Ďalej sme sa presunuli do rodinného vinárstva VINOJEK v obci Rykynčice, odtiaľ sme navštívili Vierku Šimčíkovú v obci Súdovce, ktorá sa venuje za studena lisovaným panenským olejom. Mali sme možnosť vidieť lisovanie a bola pripravená aj ochutnávka olejov. Predposlednou zastávkou bola vinohradnícka osada Stará Hora, kde sme navštívili včelára Jozefa Gembického. Cieľovou zastávkou bol penzión Starý Hostinec, v ktorého priestoroch sa nachádza predajňa certifikovaných výrobkov. Starý Hostinec je zároveň tiež držiteľom certifikátu Regionálny produkt Hont ako aj všetky produkty, ktoré sme mali možnosť počas exkurzie vidieť a ochutnať. V Hostinci bola pripravená večera s ľudovou muzikou.

 • LEADER 2014 - 2020 Stratégia 5P

  Stratégia CLLD 5P - Program pre príťažlivé Podpoľanie +

  Dodatok č.1

  Dodatok č.2

 • Informačné podujatia pre mladých farmárov

  Dávame Vám do pozornosti informáciu o realizácii informačných konferencií určených mladým farmárom, ktorí podpísali zmluvu o NFP z podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 – 2020. Z daného dôvodu budú uprednostnení práve títo záujemcovia o konferenciu (počet miest je limitovaný, preto budeme akceptovať jedného zástupcu z organizácie). 

  Harmonogram jednotlivých konferencií  a bližšie informácie sú uvedené v priložených dokumentoch.

  Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať prostredníctvom zaslania e-mailu na radecka@arvi.sk alebo potvrdením účasti na tel. č. +421 907 983 382 do piatku 13. 10. 2017.

  Poprosíme, uviesť Meno a priezvisko, IČO a preferovaný termín a miesto konferencie

  Miesta konania:

  17. 10. 2017 Nitra agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik - Výstavná 4, 94901 Nitra  
  18. 10. 2017 Banská Bystrica - Hotel DIXON - Švermova ulica 32, 974 04 Banská Bystrica
  19. 10. 2017 Vranov nad Topľou - Hotel Patriot - Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou

  viac na: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1474

 • /Podujatia_obce/Logo_ocovska_hruda.jpg

  Očovská folklórna hruda 2017

  Plagát

  Program

Image Map hrochot ocova dubravy zvolenskaslatina viglas vhkalinka slatinske-lazy horny-tisovnik stara-huta klokoc stozok detva budina podkrivan krivan korytarky hrinova detvianska-huta latky
logo-malohont maspoodri parc-naturel-pilat Muranska Planina 36 jo paloc bbsk
fsr esf OP ZaSI husk husk_slogan husk_gorbe
ES PRV EPFPRV LEADER nss
Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.