Miestna akčná skupina Podpoľanie vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

                                  IROP-CLLD-Q519-511-01

                                               AKTUALIZÁCIA č. 1

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ:       5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:             otvorená

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:  650 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 05. 06. 2020

_____________________________________________________________________________

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 05. 09. 2020 UKONČENÉ

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola:  266 535,36 EUR

_____________________________________________________________________________

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 05. 12. 2020 UKONČENÉ

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola: 166 627,90 EUR

_____________________________________________________________________________

Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola: 05. 03. 2021 UKONČENÉ

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 3. hodnotiaceho kola: 80 258,38 EUR

_____________________________________________________________________________

Dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola: 05. 06. 2021

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4. hodnotiaceho kola: 117 104,73 EUR

__________________________________________________________________________________________

 Dátum uzavretia 5. hodnotiaceho kola: 05. 09. 2021

 

__________________________________________________________________________________________

 

Informácia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q519-511-01 SZ

Informácia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-Q519-511-01 BSZ

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q519-511-01 v znení aktualizácie č. 1 SZ

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q519-511-01 v znení aktualizácie č. 1 BSZ

__________________________________________________

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Formulár ŽoPr SZ

Formulár ŽoPr BSZ

Kritériá pre výber projektov SZ

Kritériá pre výber projektov BSZ

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít SZ

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít BSZ

Zoznam merateľných ukazovateľov SZ

Zoznam merateľných ukazovateľov BSZ

__________________________________________________

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Príloha 01 ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku

Príloha 02a ŽoPr - Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti

Príloha 04 ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha 05 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha 06 ŽoPr - Finančná analýza

Príloha 06a ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze

Príloha 10 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci

___________________________________________________

STARŠIE VERZIE VÝZVY A PRÍLOH

 

DÔLEŽITÉ: POZOR ZMENA OD 9.10.2020 sú všetky dokumenty výzvy - Výzva, prílohy k výzve a prílohy k ŽoPr aktualizované - z dôvodu delimitácie IROP z MPRV SR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) na MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) bolo vo všetkých prílohách zmenené v hlavičke logo - je potrebné si všetky dokumenty pred predložením Žiadosti o príspevok spolu s prílohami na MAS aktualizovať podľa uvedených vzorov. MAS bude žiadať žiadateľov, ktorí predložia Žiadosť o príspevok alebo akúkoľvek prílohu, ktorá bude súčasťou Žiadosti o príspevok v starom znení, na jej opravu a opätovné predloženie, čím sa predĺži čas administratívnej kontroly Vašej Žiadosti o príspevok.

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku IROP-CLLD_Q519-511-01

____________________________________________

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Formulár ŽoPr

Kritériá pre výber projektov

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít

Zoznam merateľných ukazovateľov

____________________________________________________

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Príloha 01 ŽoPr - Splnomocnenie    aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku       aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 03 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach            aktualizácia prílohy zo dňa 16.10.2020

Príloha 03a ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach           aktualizácia prílohy zo dňa 16.10.2020

Príloha 03b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach    aktualizácia prílohy zo dňa 16.10.2020

Príloha 04 ŽoPr - Úverový prísľub                          aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu                      aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie                           aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 08 ŽoPr - Finančná analýza                       aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 08a ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýzy   aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci        aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020