Miestna akčná skupina Podpoľanie vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

                                  IROP-CLLD-Q519-511-01

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ:       5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy:             otvorená

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:  650 000,00 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 05. 06. 2020

_____________________________________________________________________________

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 05. 09. 2020 UKONČENÉ

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola:  266 535,36 EUR

_____________________________________________________________________________

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 05. 12. 2020 UKONČENÉ

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola: 166 627,90 EUR

_____________________________________________________________________________

Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola: 05. 03. 2021

 

DÔLEŽITÉ: POZOR ZMENA OD 9.10.2020 sú všetky dokumenty výzvy - Výzva, prílohy k výzve a prílohy k ŽoPr aktualizované - z dôvodu delimitácie IROP z MPRV SR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) na MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) bolo vo všetkých prílohách zmenené v hlavičke logo - je potrebné si všetky dokumenty pred predložením Žiadosti o príspevok spolu s prílohami na MAS aktualizovať podľa uvedených vzorov. MAS bude žiadať žiadateľov, ktorí predložia Žiadosť o príspevok alebo akúkoľvek prílohu, ktorá bude súčasťou Žiadosti o príspevok v starom znení, na jej opravu a opätovné predloženie, čím sa predĺži čas administratívnej kontroly Vašej Žiadosti o príspevok.

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku IROP-CLLD_Q519-511-01

____________________________________________

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Formulár ŽoPr

Kritériá pre výber projektov

Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít

Zoznam merateľných ukazovateľov

____________________________________________________

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Príloha 01 ŽoPr - Splnomocnenie    aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 02 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku       aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 03 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach            aktualizácia prílohy zo dňa 16.10.2020

Príloha 03a ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach           aktualizácia prílohy zo dňa 16.10.2020

Príloha 03b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach    aktualizácia prílohy zo dňa 16.10.2020

Príloha 04 ŽoPr - Úverový prísľub                          aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu                      aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie                           aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 08 ŽoPr - Finančná analýza                       aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 08a ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýzy   aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020

Príloha 12 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci        aktualizácia prílohy zo dňa 9.10.2020